0
Mijn winkelwagen

Uw winkelwagentje is leeg.

Leveringsvoorwaarden

De onderstaande aankoopvoorwaarden zijn van kracht op elke bestelling gemaakt op de site van polderscooter.

 

1.Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van polderscooter zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing,het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Van het in deze verkoopwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door polderscooter worden afgeweken,in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken,zoals deze verkoopvoorwaarden,en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van door polderscooter worden bedongen,worden evenzeer bedongen ten behoeve van door polderscooter ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voort vloeien uit de wet(of de verkoop overeenkomst).

 

2.Aanbiedingen/Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van polderscooter zijn vrijblijvend en polderscooter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,in het bijzonder wanneer dat op grond van(wettelijke)voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door polderscooter.

Polderscooter is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden,tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,deelt polderscooter dit mee binnen tien(10)werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Polderscooter heeft het recht de aankoop binnen 10 werkdagen te annuleren,de klant zal in dit geval het eventueel overgemaakte bedrag op zijn of haar rekening retour ontvangen.

Polderscooter zal alleen bestellingen met een geldig afleveradres accepteren.
 
Voor alle prijzen vermeld op onze website geldt onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

3.Bezorging

Alle polderscooter artikelen worden doorgaans geleverd binnen 10 werkdagen na ontvangst van betaling(met uitzondering van de feestdagen).

U krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order.

Het kan echter voorkomen dat een polderscooter artikel tijdelijk niet in voorraad is.

In dat geval krijgt u zo spoedig mogelijk per email bericht en houdt polderscooter uw bestelling aan.

De door polderscooter opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schade vergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

4.Prijzen en Betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's,inclusief btw 21% en exclusief handeling en verzendkosten,eventuele belastingen of andere heffingen,tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Uw polderscooter product is voor verzending betaald d.m.v. telebankieren(i-deal).

 

5.Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien het product betaald is aan polderscooter,het risico ter zake van de producten gaat reeds in op het moment van aflevering.

 

6.Eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door polderscooter geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren

Polderscooter garandeert niet dat de aan u geleverde producten inbreuk maken op enige(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

7. herroepingsrecht

Na het accepteren van onze verkoop voorwaarden  bij aankoop van een nieuwe scooter kunt u geen beroep doen op uw herroepingsrecht.
Dit in verband met het feit dat onze producten afschrijvings onderhevig zijn en wij in het geval van terugname uw product niet meer als nieuw kunnen beschouwen doordat er aan het kenteken een datum gekoppeld zit en wij in dat geval een in gebruik genomen product moeten terugnemen.
Voor bestellingen die online bij ons worden gedaan o.a. onderdelen en accessoires geldt een retour termijn van 30 dagen.

 

8. Product aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomsten beantwoorden.
Na ondertekening van de aflevering factuur kan er geen aanspraak meer worden gemaakt over elke vorm van schade die u in een later stadium tegenkomt.

 

9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolgen van het gebruik van internet of enige andere middelen van communicatie in het verkeer tussen u en polderscooter, dan wel tussen polderscooter en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en polderscooter, is polderscooter niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door polderscooter. De communicatie tussen polderscooter en de klant zal voornamelijk via e-mail en telefoon plaatsvinden.

 

10. Persoonsgegevens

Polderscooter respecteert en beschermd u privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld.

Polderscooter verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

 

11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft polderscooter in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat polderscooter gehouden is tot enige schade vergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maarstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht word verstaan iedere tekortkoming welke niet aan polderscooter kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

12. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Polderscooter kan niet waarborgen dat de site van polderscooter ononderbroken of foutloos zal functioneren.

 

13.Toepasselijk recht en bevoegde rechten

Op alle rechten,verplichtingen,aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten waarop deze verkoopvoorwaarden,is uitsluitend Nederlands recht en in bepaalde gevallen het Europees recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

14.Garantie

Onder de garantie valt het motorisch en electronisch gedeelte van de scooter.

Uitgesloten van garantie zijn banden,accu's,kapwerk en lampjes,bij ontvangst van uw product controleert u de goederen en tekent hiervoor.

Na ontvangst van de goederen kan polderscooter niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades en/of gebreken.

U dient zich te houden aan de onderhoudsbeurten die door polderscooter zijn voorgeschreven,deze zullen worden genoteerd en worden bijgehouden,mocht u die niet tijdig laten uitvoeren door polderscooter dan heeft u geen recht op garantie.

De garantie vervalt als er aan het product door derden spullen worden gedemonteerd,of gerepareerd,of zelf wordt gesleuteld of opvoert.

Polderscooter is niet verantwoordelijk voor opgevoerde producten en bekeuringen,schades en letselschade.

Bij een probleem aan uw scooter dient u tijdig contact met polderscooter op te nemen,zodat dit kundig kan worden verholpen,de te vervangen onderdelen vallen in de garantie,arbeid die daarmee gepaard gaat is voor rekening koper.

Maak tijdig een afspraak voor een onderhoudsbeurt hier bent u zelf verantwoordelijk voor.
Geen onderhoud is geen garantie.

Polderscooter geeft u op elk product de standaard fabrieksgarantie.

Heeft u bij ons Polderscooter  een scooter gekocht en laat u garantie werkzaamheden uitvoeren dan zullen wij u ook geen arbeidtijd rekenen mits beurten regulier zijn uitgevoerd.

Gaat u naar een andere dealer dan is er een omruil garantie van toepassing op onderdelen  die stuk zijn binnen de garantie periode.
Onderdelen die stuk zijn kan die externe dealer ons toesturen ,waarna wij het zullen beoordelen.
Na beoordeling zullen wij de betreffende dealer mits gegrond vervangende onderdelen toesturen.
De arbeidstijd die een externe dealer u rekent komen ten aller tijde voor rekening van u als eigenaar en vallen niet te verhalen op ons Polderscooter.

U koopt een nieuw product en daar zit 3 jaar motorische en electronische fabrieksgarantie op mits onderhoudsbeurten periodiek worden uitgevoerd.

Transportkosten bij garantie werkzaamheden:
Zijn de onderhoudsbeurten regulier uitgevoerd en u woont  "BINNEN" ons werkgebied mobiele service-bussen dan zullen wij hiervoor geen kosten rekenen.
Woont u "BUITEN" ons werkgebied mobiele service-bussen dan zult u voor garantie werkzaamheden,onderhoud en servicebeurten de scooter zelf bij ons moeten aanbrengen in Dronten!
Polderscooter kan niet worden verplicht door een ieder om kosteloos een scooter buiten ons werkgebied mobiele service-bussen op te gaan halen.
Kijkt u voor meer informatie over ons werkgebied service-bussen onder het kopje onderhoud op onze website www.polderscooter.nl